Els ODS van d’estratègia empresarial

4 maig, 2018

EMPRESA – Article publicat a 4 de Maig de 2018.


Els ODS (per els qui encara no estan familiaritzats amb les sigles: Objectius de Desenvolupament Sostenible) estableixen un conjunt de prioritats i també aspiracions pel 2030 en relació a com s’hauria de promoure un desenvolupament sostenible a nivell mundial.


Malgrat es qüestioni si el creixement pot ser sostenible a llarg termini  en tant no hi ha creixement sense consum d’energia i no es pot generar energia sense esgotar els recursos naturals no renovables i/o excedint la capacitat de recuperació dels renovables ( fins i tot el Sol té data de caducitat) qualsevol pla que alenteixi el ritme dels processos graduals de degradació és un deute que tenim envers a futures generacions. No sabem quantes.

Però de què estem parlant? Estem parlant que els diferents agents implicats, empreses també, posin el seu potencial innovador i transformador al servei de la societat, posant en el focus de l’actuació a un extens conjunt de qüestions directament vinculades amb un desenvolupament global de la societat equilibrat i sostenible: la pobresa, la salut, l’educació, el treball, el clima o la igualtat d’oportunitats, entre d’altres. Aspectes que impacten en primera i última instància a la societat civil però que aquesta, per la seva naturalesa polisèmica i polièdrica, involucra directament a altres parts interessades.

I qui són aquestes parts interessades? Evidentment els governs i altres agents reguladors, però també i fonamentalment les empreses. Tal com estableix la Guia per al a acció Empresarial en els ODS (SDG Compass), las Nacions Unides en la seva agenda 2030 interpel·la directament a les empreses perquè posin la seva creativitat, innovació, i en definitiva la seva capacitat transformadora, al servei d’una concepció del desenvolupament d’alt vol. I en fer al·lusió explícita a la creativitat i la innovació fa referència a aspectes tan claus per a la competitivitat empresarial com la tecnologia, la interconnexió, l’eficiència energètica, la formació, la comunicació, la reputació o el lideratge.

I com s’incorporen els ODS en l’acompliment empresarial? Els ODS s’integren i normalitzen de la mateixa manera com incorporem la resta d’objectius en la dinàmica empresarial: mitjançant el procés de planificació estratègica. Un procés de definició d’accions que ja no només contempla les fites i objectius propis de l’organització, sinó que a més els alinea amb aquests supra objectius a nivell mundial, dels quals en depèn en bona part la pròpia supervivència empresarial. Per tant, es tracta de conèixer  i integrar els ODS com a eix vertebrador quan es defineixin les prioritats, s’estableixin els objectius a les diferents àrees de l’empresa, s’estimi la seva consecució i finalment s’informi sobre el seu acompliment.

I què guanya l’empresa amb tot això? Si la invocació anterior a la innovació i la creativitat no són suficient al·licient, la pròpia guia fa explícits alguns beneficis que no mancats d’atractiu: a) d’una banda,  les noves oportunitats de negoci que poden sorgir d’introduir aquestes noves dinàmiques innovadores al servei d’un creixement empresarial sostenible i transformador. b) por una altra part, millorar la relació i gestió dels grups d’interès: clients, proveïdors, empleats i inversors amb una conscienciació creixent pels problemes globals i que poden integrar-se en el diàleg necessari per consolidar estratègies empresarials responsables. c) A més, introduir els ODS en la definició i comunicació de l’estratègia empresarial té l’avantatge d’utilitzar un llenguatge comú i per tant de potència i abast global. d) També i des d’una perspectiva més àmplia, una actuació que integra un desenvolupament social més equilibrat contribueix a promoure ecosistemes empresarials i socials més transparents i per tant més estables, i i) finalment, si entenem que aquesta és una iniciativa mundial l’abast de la qual s’estén a tots els països i els seus governs, pujar al tren dels ODS suposa poder optar als recursos que es posin a la disposició de les empreses que vulguin integrar-los.

Arribats fins a aquest punt, algú podria pensar, estem deixant la RSC enrere? No, de cap manera, són precisament grans aliats. La responsabilitat social corporativa i els seus mecanismes d’actuació suposen el marc de treball idoni per abordar i integrar aquests reptes de sostenibilitat mundial que aporten el gran avantatge de ser precisament mundials, compartits i en breu àmpliament reconeguts.

En definitiva, i tornant a la primera pregunta que ens formulàvem: quan parlem d’ODS estem parlant de focalització i alineació envers una estratègia de sostenibilitat compartida per generar noves oportunitats de negoci que es desemboliquin en un context d’estabilitat social.

Sobre l'autor

Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció Fiscal i Financera per la Universitat de Barcelona. Des del febrer de 2019 és Vicerectora d’Ocupabilitat i Competitivitat de la UOC.

Comentaris

Deixa un comentari